06-50 63 65 66 info@bc-fysio.nl

Privacyverklaring

BC-Fysio, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69661545, met praktijkadres Euroweg 100, 3825 HD, hierna te noemen BC-Fysio, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens.
BC-Fysio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als BC-Fysio ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Inhoud van deze Privacy Policy

 1. Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of leverancier
 2. Verstrekking aan derden
 3. Bewaartermijn
 4. Beveiliging
 5. Rechten omtrent uw gegevens
 6. Klachten
 7. Vragen
 8. Contactgegevens

 

 

 

1. Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door BC-Fysio verwerkt ten behoeve van het verlenen van goede zorg en een juiste bedrijfsvoering, conform de hiervoor geldende wetgeving. De grondslag hiervoor vloeit voort uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).
BC-Fysio kan hiervoor de volgende (persoons)gegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Burger Service Nummer (BSN);
 • Polisnummer zorgverzekeraar;
 • Nummer identiteitsbewijs;
 • Naam huisarts;

Uw persoonsgegevens worden door BC-Fysio gedurende 15 jaar opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), zoals vereist in de Wgbo.

2. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kan ik gebruik maken van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verstrekken van gegevens aan (huis)arts/verwijzer
 • Het verstrekken van gegevens aan collega paramedici

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

3. Bewaartermijn
BC-Fysio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ik dien mij hierbij te houden aan de wetgeving die voor mij van toepassing is. De Wgbo bepaalt een bewaartermijn van 15 jaar voor persoonsgegevens.

4. Beveiliging
Als eigenaar van BC-Fysio heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Ik hanteer een gebruiksnaam en wachtwoord beleid op al mijn systemen
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Ik maak back-up’s van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten
 • Ik test en evalueer regelmatig deze maatregelen
 • Ik werk met extra beveiligde serveromgeving voor online opslag van data en patiëntdossiers
 • Fysieke privacygevoelige informatie wordt bewaard in ruimten die alleen beschikbaar is voor mij als eigenaar van BC-Fysio.

5. Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt dit recht uitsluitend inroepen door een mail te sturen naar info@bc-fysio.nl , waarin u uw wensen kenbaar maakt. Ik kan u vragen om legitimatie voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

6. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

7. Vragen
Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

8. Contactgegevens
BC-Fysio
Euroweg 100
3825 HD Amersfoort
info@bc-fysio.nl
06-506 36 566